Den interne skole

Der er to klasser i skolebygningen i Bov. Skolen har elever fra Skolehjemmet og elever fra Aabenraa kommune. Eleverne bliver hentet i deres hjem om morgenen og kørt hjem efter skoletid eller SFO/Klub, når dagens aktiviteter er omme.

Skoledagen starter klokken 8.00 med fælles morgenmad. Derefter går eleverne ud i klasserne og starter dagen med et morgenmøde. Der er tre til seks elever i hver klasse samt en lærer og en pædagog. Til morgemødet snakker eleverne og læreren om dagens forløb, og eleverne har mulighed for at fortælle, hvis de har noget på hjerte. I nogle klasser bruges morgenmødet også til at synge en sang eller snakke om begivenheder i Danmark eller ude i verden.

Ved ellevetiden er der frokost, hvor eleverne får rugbrød, grønt og lune retter. Skoledagen slutter efter eftermiddagsaktiviteterne kl. 13.15.I løbet af ugens aktiviteter tager man i svømmehallen, spiller badminton eller andet boldspil i Grænsehallerne, laver kreative ting, spiller spil, har drama/sang/fortælling, cykler, går til ridning eller er på udflugter, samt bruger naturen omkring skolen.

SFO/Klub
Eleverne har mulighed for også at være i den interne skoles SFO/Klub. Det vil sige at man efter eftermiddagsaktiviteterne bliver på skolen og deltager i aktiviteter som brætspil, cykeltur, spil på OC, kreative ting eller andet. I dette tilbud får eleverne frugt kl. 13.30 og køres, efter endt aktivitet, hjem.

Særlig tilrettelagt undervisning, projektopgave og udflugter
Undervisningen er tilpasset den enkelte elev, og skoledagen er delt op i overskuelige moduler.

Alle elever undervises efter Folkeskoleloven og dens særlige bestemmelser om specialundervisning Paragraf 20.2. Gennem den særlige undervisning og behandling arbejdes der målrettet på at styrke det boglige, faglige, sociale og personlige hos eleven.
Vi tager udgangspunkt i en anerkendende pædagogisk tilgang til eleverne og skaber trygge og forudsigelige rammer for dem. Eleverne bliver regelmæssigt testet, for at målrette undervisningen. De fleste elever deltager i de Nationale Test og man har mulighed for at gå op til Folkeskole Prøven. Det er vigtigt at opbygge selvtillid og få succes med opgaver.
"Vi arbejder primært med dansk, matematik, engelsk og tysk. Eleverne har også fysik, og danskundervisningen har en samfundsfaglig vinkel. Det er vigtigt, at eleverne lærer at tage stilling og have en holdning", siger Kristina, der har været lærer på skolen siden 2007.
Der hentes frilæsningsbøger på det nærliggende skolebibliotek på Lyreskovskolen eller biblioteket i Bov. Nogle gange arbejdes der med små projekter f.eks. 1864 og Dybbøl, VM i fodbold, naturen eller fiskeri.

Skolestatusrapporter
Elevens klasselærer udarbejder 2 gange årligt en skolestatusrapport som gennemgås med forældrene på et møde. Der er løbende kontakt og samarbejde med forældrene og de inviteres også til forældreaften og andre arrangementer på skolen.

Hvis der opstår konflikter med en elev, løser vi problemerne her på skolen sammen med eleven, hvorefter vi kontakter forældrene. Vi sender aldrig elever hjem før tiden.

Handleplan
Der bliver udarbejdet en handleplan for hver elev, hvori der tages udgangspunkt i elevens kompetencer og hvor de individueller mål for eleven beskrives.

Arrangementer
Der er i løbet af skoleåret forskellige arrangementer som forældre inviteres til: såsom forældreaften i september, julebanko slut november, Rønshoved Skolehjems fødselsdag i juni og afslutningen på skolen før sommerferien.

Lejrskolen
Skolens elever er på lejrskole et sted i Danmark i foråret hvert år. Man er af sted i de små klasser eller team.

Særlige behov
I særlige tilfælde kan der skræddersyes specielle tilbud til eleven. Disse kunne være at der tilbydes aflastning eller andre former for støtte, hvis det i en periode er nødvendigt. Der kan f.eks. tages individuelle hensyn således at et barn kan hentes tidligere i perioder eller tilbydes overnatning på Rønshoved Skolehjem. Disse tiltag skal være i samarbejde med sagsbehandler.

Udslusning og samarbejde med efterskolen
Så snart en elev er klar til udslusning til anden undervisning, det være sig i specialområdet på en anden skole eller til almen området, starter en udslusning med skolebesøg, samtaler med modtagende part og erfaringsoverførsel.

Udslusning til ungdomsuddannelse sker via et tæt samarbejde med det eventuelle uddannelsessted og i nogle tilfælde med en mentor. Således tager man på besøg og ser på uddannelsesstedet og får en samtale omkring det videre forløb.

Den interne skole samarbejder også med specialefterskoler og almene efterskoler omkring elever som af den vej kan blive gjort parate til en ungdomsuddannelse. Vi har således et tæt samarbejde med UU-vejlederen omkring det videre forløb.

UU-vejlederen kommer på besøg på den interne skole og tager en samtale med eleven, samt udfylder uddannelsesplanen med eleven. I de fleste tilfælde vil UU-vejlederen også være den der efter endt efterskoleophold igen tager sig af eleven og det videre forløb i uddannelsessystemet indtil man er fyldt 26 år.

Sidst opdateret 24.08.2016

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Rønshoved Skolehjem Strandvej 10 6340 Kruså tlf: 7376 8710 Ronshoved-Skolehjem@Aabenraa.dk